zaterdag 20 maart 2021

De blauwe wijting survey 2021 is van start gegaan - The blue whiting survey 2021 has started

Het visserijonderzoekingsvaartuig de Tridens heeft op dinsdag 16 maart om 13:00 UTC de haven van Scheveningen verlaten voor de jaarlijkse blauwe wijting survey. De laatste aflevering van dit visserijonderzoek was in 2019. De survey van 2020 werd op het laatste moment afgelast vanwege de Covid-19 Pandemie.

The fisheries research vessel Tridens left the port of Scheveningen on Tuesday March 16 at 13:00 UTC for the annual blue whiting survey. The last episode of this fisheries survey was in 2019. The 2020 survey was canceled at the last minute due to the Covid-19 Pandemic.

Het doel van de blauwe wijting survey is het maken van een bestandsschatting van blauwe wijting (Micromesistius poutassou). Het bestand bevindt zich in de periode van half maart tot eind april in het gebied ten westen van Ierland om te paaien, voornamelijk in de buurt van Porcupine Bank. Blauwe wijting is niet erg bekend bij Nederlanders, toch is het in gewicht, samen met haring, de meest gevangen vissoort in de Nederlandse visserij.

The purpose of the blue whiting survey is to make a stock estimate of blue whiting (Micromesistius poutassou). The stock is in the area west of Ireland during the spawning period from mid-March to the end of April, mainly near Porcupine Bank. Blue whiting is not very well known by the Dutch, yet it is by weight, together with herring, the most caught fish species in the Dutch fishery.

Normaal gesproken heeft de Tridens een team van visserijonderzoekers uit verschillende landen aan boord. Dit jaar bestaat het team uitsluitend uit Nederlandse onderzoekers. In verband met de Covid-pandemie werd het niet verantwoord geacht om onderzoekers uit omringende landen naar Scheveningen te laten reizen.

Normally, the Tridens has a team of fisheries researchers from different countries on board. This year the team consists exclusively of Dutch researchers. In connection with the Covid pandemic, it was not considered responsible for researchers from neighboring countries to travel to Scheveningen.

De Tridens verlaat de haven van Scheveningen. - Tridens departs from the port of Scheveningen.


Tom Bangma en Thomas Smith verheugen zich op een mooie onderzoeksreis. - Tom Bangma en Thomas Smith are looking forward to a nice research trip.


Normaal gesproken begint deze reis met een calibratie van de akoestische apparatuur die voorafgaat aan de eigenlijke bestandsopname waarbij transecten worden gevaren. Echter, omdat we een dag later vertrekken dan voorzien en er door Rijkswaterstaat een onderbreking van 72 uur is ingepland halverwege de survey, besluiten we om meteen naar het startpunt van de geplande transecten te varen en de calibratie later tijdens de survey uit te voeren.
Normally, this journey begins with a calibration of the acoustic equipment prior to the actual recording of the abundance by sailing transects. However, because we leave a day later than expected and governmental department of Rijkswaterstaat has scheduled a 72-hour interruption halfway through the survey, we decide to go straight to the starting point of the planned transects and to perform the calibration later during the survey.

Dit zijn de geplande transecten. De zwarte stukken worden niet gebruikt voor de bestandsschatting. - These are the planned transects. The black parts will not be used for the abundance estimation of the stock.
Op donderdag 18 maart om 17:35 UTC starten we met het meest zuidelijke transect op 51.05.32N-13.29.46W in westelijke richting. De rest van de dag zien we geen aantekeningen van visscholen.

Tridens starts 18 March at 17:35 UTC at 51.05.32N-13.29.46W on the most southern transect in western direction. During the remainder of that day we do not see recordings of fish schools.

Op vrijdag 19 maart om 14:58 UTC, op Porcupine Bank, besluiten we om te gaan vissen op een dunne, blauwe laag op de bodem. De vangst bestaat uit blauwe wijting met wat lantaarnvisjes en grote zilversmelt.

On Friday 19 March at 15:58 UTC, on Porcupine Bank, we decide to shoot the net for a thin blue layer at the seafloor. The catch consists of blue whiting mixed with some lanternfishes and greater argentine.

 

Trek 1, 19 maart 2021, 51.21.38N-14.06.81W, 410kg blauwe wijting, 45kg grote zilversmelt en 30kg Kroeyer's lantaarnvis (Notoscopelus kroyeri). - Haul 1, 19 March 2021, 51.21.38N-14.06.81W, 410kg blue whiting, 45kg Greater argentine and approximately 30kg of lancetfish (Notoscopelus kroyeri).
Een slanke pijlinktvis (Illex coindetii) in de vangst van trek 1 - A shortfin squid (Illex coindetii) in the catch of haul 1.Tussen de vangst van trek 1 zitten veel Kroeyer's lantaarnvissen  - In the catch of haul 1 are many lancetfishes.


Enkele Enkele andere soorten in de vangst van trek 1, van links naar rechts: Risso's Barracudina (Arctozenus rissoi), rendezvousvis (Polymetme corythaeola), Bijlvis (Argyropelecus olfersi) en Sloane's addervis (Chauliodus sloani). - Some other species in the catch of haul 1, from left to right: Risso's Barracudina (Arctozenus rissoi), rendezvous fish (Polymetme corythaeola), hatchet fish (Argyropelecus olfersi) and Sloane's vipervis (Chauliodus sloani).

Rendezvousvis (Polymetme corythaeola) - Rendezvous fish (Polymetme corythaeola)

Naast het onderzoek naar blauwe wijting, besteden we ook aandacht aan andere vissoorten en diergroepen in het ecosysteem. In het gebied zien we op het echogram vaak een laag op ongeveer 150m diepte. Vistrekken met het grote pelagische net in voorgaande jaren, leverden weinig informatie op, doordat de mazen van dit net te groot zijn. Daarom zullen we tijdens deze reis een aantal monsters nemen met een gesleept planktonnet, een zogenaamd MIK-net. Dit net heeft een diameter van 2m en een maaswijdte van een halve millimeter.

In addition to research into blue whiting, we also pay attention to other fish species and animal groups in the ecosystem. In the area we often see a layer at a depth of about 150m on the echogram. Fishing  with the large pelagic net in previous years provided little information, because the mesh size of this net is too large. That is why we will take a number of samples during this trip with a towed plankton net, a so-called MIK net. This net has a diameter of 2m and a mesh size of half a millimeter.

Vlak na trek 1, is de akoestische laag op ongeveer 150m diepte goed te zien. - Shortly after haul 1 the scattering layer at approximately 150m can be seen. 


Direct na de eerste vistrek, op dezelfde locatie, nemen we een monster met het MIK-net door het 20 minuten lang te slepen op ongeveer 150m. Hier komt het net boven water. - Immediately after the first fish haul, at the same location, we take a sample with the MIK net by towing it for 20 minutes at approximately 150m. Here it just emerges.2 opmerkingen:

  1. Wat een klifhanger: zat er nog iets in het MIK-net?

    Succes met de survey

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ja, veel plankton. Erg mooi! We zullen na de volgende trek een paar foto's maken.

    BeantwoordenVerwijderen