woensdag 3 april 2019

Kaartje met transecten en stations - Map with transects and stations


Het weer wordt er niet beter op. Bemanningslid Youri Bonkestoter heeft een clipje gemaakt van het stampende schip, direct na trek 10.
The weather doesn't really improve. Crew member Youri Bonkestoter has made a little video clip of our bumpy ride, right after haul 10.

Transecten, CTD-stations, vis-locaties en relatieve verspreiding van blauwe wijting in het gebied dat door de Tridens is onderzocht. Op dit moment zijn onze buitenlandse collega's nog in het gebied en varen transecten waar de Tridens niet is geweest. - Transects, CTD- and trawl stations and relative distribution of blue whiting in the area covered by Tridens. At this moment our foreign colleagues are still at sea, sailing transects in areas not covered by Tridens.
Op 5 april 2019 8:00 UTC komen we aan in Scheveningen. Bedankt voor het volgen van deze blog. Volgend jaar omstreeks hal maar pakken we de draad weer op met een nieuwe aflevering van de blauwe wijting survey. Van 24 juni tot en met 19 juli 2019 vind de Noordzee Akoestische Survey voor Haring en Sprot plaats. Je kunt ons volgen op deze blog.
On 5 April 2019 8:00 UTC we arrive in the port of Scheveningen. Thanks for following this blog. Next year around half March we will continue the blog with another episode of the blue whiting survey. From 24 June till 19 Juli we will carry out the North Sea Acoustic Survey for Herring and Sprot which can be followed on this blog.

Aankomst Scheveningen op 5 april 2019 8:00 UTC. - Arrival in the port of Scheveningen 5 April 2019 8:00 UTC.


dinsdag 2 april 2019

De ware Alfonsino en een stukje reus - The real Alfonsino and a piece of giant

De diepe trek 8 markeerde de meest westelijke postie in onze survey. Oorspronkelijk was het de bedoeling om nog twee transecten te varen over Rockall Bank, maar die hebben moeten schrappen vanwege het eerder beschreven matriaalpech. We varen nu naar het oosten naar 55.04N-13.59W waar we om middernacht (UTC) draaien en 24 mijl naar zuidwest varen. Op 31 maart 3:10 UTC bereiken we het volgende transect (54.46N-14.24W) en zetten weer koers naar het oosten. Wanneer we omstreeks 18:00 UTC in de buurt komen van de rand van het continentale plat, verschijnt er een dichte laag blauwe wijting op het echogram. We zetten uit voor trek 9.

The deep haul 9 marked the western most position in our survey. Originally we meant to cover two transects over Rockall, but we had to skip that plan due to our material bad luck earlier. Now we sail east to 55.04N-13.59W where we change course at midnight (UTC) and sail 24 nautical miles to the southwest. On 31 March 3:10 UTC we arrive at the next transect (54.46N-14.24W) en set course to the east again. As we arrive at approximately 18:00 (UTC) at the continental slope, a thick layer of blue whiting appears on the echogram. We shoot the net for haul 9.
Trek 9, 31 maart 2019, 54.48N-10.44W, 3000kg blauwe wijting. - Haul 9, 31 March 2019, 54.48N-10.44W, 3000kg blue whiting.
Nu is het tijd om iets op te biechten. Al jaar vangen we af en toe een Alfonsino (Beryx sp.), een mooi helder oranje gekleurd visje. Van het geslacht Beryx komen twee soorten voor in het gebied: Beryx decadactylus en Beryx splendens. In het verleden hebben we van enkele exemplaren vastgesteld dat het om B. decadactylus ging. Daarna hebben we wat al te gemakkelijk aangenomen dat het bij alle Beryxen om deze soort ging. In trek 9 vangen we een Beryx en kijken er nog eens kritisch naar: het blijkt om B. splendens te gaan. Achteraf denken we dat we veel van de eerder gevangen exemplaren ten onrechte B. decadactylus hebben genoemd. De Nederlandse naam voor beide soorten is hetzelfde: Alfonsino. In de handel wordt ook de naam Rode Beryx gebruikt: deze heeft wel specifiek betrekking op B. splendens.
Now it is time for a confession. For years we sometimes catch individuals of Alfonsino (Beryx sp.), a beautiful bright orange coloured fish. There are two species of this genus in the area: Beryx decadactylus and Beryx splendens. In the past we (must have) identified some specimens as B. decadactylus. After that we assumed a bit too easy that all the Beryxes were of that species. In haul 9 we catch another Beryx and look at it more thorough: it turns out to be a specimen of B. splendens. With hindsight we suspect that many of earlier caught specimens were misidentified as B. decadactylus. The English name of B. splendens is Splendid Alfonsino or Beryx.


In de vangst van trek 9: Alfonsino of Rode Beryx (Beryx splendens). - In the catch of haul 9: Splendid Alfonsino or Beryx (Beryx splendens).
Er is nog iets in de vangst van trek 9 dat voor enige opwinding zorgt: een stuk van een inktvis met een wat gelatineus ("kwalachtige") structuur. Dit is afkomstig van een reus, de zevenarmige octopus (Haliphron atlanticus). Deze soort heeft in werkelijkheid acht armen, maar een arm houdt het dier opgerold in een lichaamsholte. Deze arm wordt gebruikt voor het paren! De vrouwtjes van deze diepzeesoort kunnen tot 3 meter lang worden. Op het dieet staan... kwallen (zie deze studie). Overigens is dit niet de eerste keer dat deze soort in de vangst zit. Ook op pelagische trawlers liggen vaak brokstukken van deze soort op het achterdek: wellicht wordt af en toe een exemplaar opgepikt in de grote mazen van het voornet en breekt dan in stukken door de kracht waarmee het vistuig door het water wordt getrokken. 
There is something else in the catch of haul 9 that is cause for some excitement: a piece of cephalopod with gelatinous consistency. This belongs to the giant seven-arm octopus (Haliphron atlanticus). This species has eight arms, but one of them is rolled op in a body crevice. This arm is used for mating. The females of this deepsea species can grow as big as three meter. They seem to feed on... jellyfish (see this study). Actually this is not the first time we find this species in the catch. Also on deck of pelagic trawlers pieces of this species can be found on the aft deck: most likely an individual is picked of in the large meshes of the front part of the net and breaks in pieces due to the force caused by towing the gear through the water.


Een stukje van een reus: de zevenarmige octopus (Haliphron atlanticus). - Piece of a giant: the seven-arm octopus (Haliphron atlanticus).
Mysterie: een kikkerdrilachige substantie, gevonden aan deck bij het halen van het net. Waarschijnlijk bevruchte eitjes van een meso-pelagische vissoort, mogelijk levendbarend. Op dek gevonden door bemanningslid Ton Meijer. - Mystery: a  frog spawn like substance found on the aft deck during hauling. Most likely fertilized eggs of a meso pelagic fish species, possibly viviparous. Found on deck by crew member Ton Meijer.
Vergroot: zich ontwikkelende vislarven? - Close up: developing fish larvae?Voortgang na trek 9/Progress after haul 9:
31-3-2019  21:24 UTC  54.49N-10.13W   draaien naar noordoost/turn northeast
01-4-2019  01:18 UTC  55.29N-09.22W   draaien naar west/turn west
01-4-2019  12:15 UTC  55.29N-11.59W   draaien naar noord/turn north
01-4-2019  18:56 UTC  56.42N-12.01W   draaien naar east/turn east

Op dinsdag 2 april, om 4:05 bij het oostelijke einde van het 56.42N transect komen we weer bij de onderwaterhelling van de de rand van het continentale plat en - het is geen verassing meer - we zien weer blauwe wijting op het echogram. Voor de laatste keer tijdens deze survey zetten we uit (Trek 10).
On Tuesday 2 April, at 4:05 at the eastern end of the 56.42N transect we arrive again at the slope of the edge of the continental shelf and - it is not a surprise anymore - we see again blue whiting on the echogram. Voor the last time during this survey we shoot the net (haul 10).
Trek 10, 2 april 2019, 56.43N-9.29W, 600kg blauwe wijting. - Haul 10, 2 April 2019, 56.43N-9.29W, 600kg blue whiting.

Om 8:10 UTC bereiken we het einde van de het transect, 56.43N-9.00W, en we maken ons op om via de Ierse Zee naar huis te varen.
At 8:10 UTC we arrive at the end of the transect, 56.43N-9.00W, and we start to prepare our trip home via the Irish Sea. 


zondag 31 maart 2019

Diepe trek - Deep haul

Op 29 maart 23:47 UTC arriveren we bij het volgende transect op 54.42N-15.39W. Dit transect ligt naar het noordwesten - anders dan de overige transecten, die oost-west zijn georienteerd - ongeveer haaks op Rockall Bank. Onze transecten zijn vrijwel altijd oost-west georienteerd, om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze evenwijdig langs de dieptelijnen lopen: dit zou tot ongewenste onnauwkeurigheden leiden bij de berekening van de grootte van het bestand van blauwe wijting.
In de ochtend van 30 maart komen we bij het begin van het volgende transect op 55.03N-17.10W waar we uitzetten voor trek 8. Op het echogram zijn geen aantekeningen te zien van blauwe wijting.

On 29 March 23:47 UTC we arrive at the next transect at 54.42N-15.39W. This transect is directed to the northwest - this is different from the other transects which are east-west orientated - approximately perpendicular to Rockall Bank. Our transects are almost always east-west orientated, to avoid surveying parallel to depth contours: this would cause undesirable inaccuracies when calculating the abundance of blue whiting. In the morning of 30 March we arrive at the start of the next transect at 55.03N-17.10W where we shoot the net for haul 8. On the echogram there are no recordings of blue whiting.

Trek 8, 30 maart 8:00 UTC, 55.04N-17.05W, 30kg verschillende soorten vis uit de zogenaamde "meso-pelagische zone": 500-1000m diepte. - Haul 8, 30 March 8:00 UTC, 55.04N-17.05W, 30 kg mix of species from the "meso-pelagic zone: 500-1000m depth.
Trek 8 vindt plaats vlak boven de bodem op ongeveer 1000m. Tijdens de trek ontstaat op 450m een zwakke laag, waar blauwe wijting in zou kunnen zitten. Tijdens het halen vissen we ook nog 10 minuten door deze laag: misschien levert het een monster blauwe wijting op.
Haul 8 takes place close above the bottom at approximately 1000m. During the haul a diffuse starts to appear at 450m. We think there might be some blue whiting in that layer. Therefore during hauling we stop for ten minutes to tow the net through this layer: it might be good for a blue whiting sample.

De vangst bestaat uit een mand visjes van verschillende soorten. De determinatie valt niet mee, doordat ze beschadigd zijn door het grote net waarmee we vissen. Maar zitten wel een paar soorten bij die we hier aan boord nog niet eerder gezien hebben (Radinesthes decimus en Grammatostomias flagellibarba)
The catch exists of a basket of mixed species. The identification is not easy because the are heavily damaged, which is partly due to the big net we use to fish. However we are happy to find two species in the catch that have not been caught before by Tridens during this survey: (Radinesthes decimus and Grammatostomias flagellibarba).

Een bakje met vissen uit trek 8. - A tray with fish from haul 8.
1 Zwarte barracudina/Black barracudina (Macroparalepis nigra)
2 Zwarte veelvraatvis/Black swallower (Chiasmodon niger)
3 Searsidae sp.
4 Macdonald’s lantaarnvis (Lampanyctus macdonaldi)
5 Kousebandvis/Scabbardfish (Lepidopus caudatus)
6 (Grammatostomias flagellibarba)
7 Snipaal/Slender snipe eel (Nemichthys scolopaceus)

Diepzeehaaitje, "lange neus fluweel doornhaai" Centroscymnus crepidater). -  Deepsea shark, Longnose velvet dogfish (Centroscymnus crepidater)


Felix Mueller probeert soorten uit elkaar te houden van de lastige familie Searsidae. Uiteindelijk, blijkten vier soorten op de meetplank te liggen: - Felix Mueller tries the distinguish the species from the difficult family of Searsidae. In the end it appears that there are four species on the measuring board: Glaskopvis/Multipore searsid (Normichthys operosus); Grootoog glaskopvis/Bigeye searsid (Holtbyrnia macrops); Schnakenbeck glaskopvis/Schnakenbeck’s searsid (Sagamichthys schnakenbecki); (Maulisia microlepis)Tien vissen uit trek 8 op de meetplank. - Ten species from haul 8 on the measuring board.
1 Vogelbek baracudina/Duckbill baracudina (Magnisudis atlantica)
Kousebandvis/Scabbardfish (Lepidopus caudatus)
3 Sharpchin barracudina (Paralepis coreginoides)???
4 Atlantische puitaal/Atlantic soft pout (Melanostigma atlanticum)
5 Derichthys serpentinus6 Zwarte barracudina/Black barracudina (Macroparalepis nigra)
7 Bleke barracudina/Atlantic barracudina (Lestidium atlanticum)
8 Gevlekte barracudina/Spotted barracudina (Arctozenus risso)
9 Grammatostomias flagellibarba
10 Zwarte draakvis/Stoplight loosejaw (Malacosteus niger)
Nog eens zes soorten uit trek 8. - Another six species from haul 8.
1 Zwarte naakte draakvis/Scaleless black dragonfish (Melanostomias bartonbeani)
2 Glaskopvis/Multipore searsid (Normichthys operosus)
3 Zwarte veelvraatvis/Black swallower (Chiasmodon niger)
4 Boromstomias antarcticus
5 Grootoog glaskopvis/Bigeye searsid (Holtbyrnia macrops)
6 Sloane’s addervis/Sloane’s viperfish (Chauliodus sloani)

Een nieuwe soort voor de Tridens: Radinesthes decimus. - A new species for Tridens: Radinesthes decimus.

vrijdag 29 maart 2019

Terug op het transect - Back on track

Van dinsdag 26 maart 2019 8:00 UTC tot en met 28 maart 9:00 UTC hebben we in de haven van Galway gelegen voor het herstellen van de koelwaterlekkage van een van de twee hoofdmotoren en de vervanging van de VSat antenne. Dit leek klaar te zijn op de avond van 28 maart, maar het duurde uiteindelijk toch nog langer dan gehoopt, omdat de VSat antenne nog geconfirgureerd moest worden. Dit duurde een groot deel van de nacht en daarna moesten we nog op hoogwater wachten om de haven te kunnen verlaten.

From Tuesday 26 March 2019 8:00 UTC till 28 March 9:00 UTC we stayed in the port of Galway for the repairs of the coolingwater sealing of one ot the two main engines and the and the replacement of the VSat antenne. At first his seemed to be ready on 28 March, but in the end it took longer than we hoped, because the VSat needed to be configurated. This took a large part of the night and we had to wait for high tide after that to be able to leave the harbour.


Onderweg naar Galway, zien we dolfijnen. Bemanningslid Youri Bonkestoter heeft een clipje gemaakt van een van deze schoospringers. Aan het "zandloper" patroon op de flank van het dier is goed te zien dat het een gewone dolfijn (Delphinus delphis) is.
On our way to Galway, we see dolphins. Crew member Youri Bonkestoter has made a video clip of one of these jumping beauties. The hourglass pattern on its side indicates that the species is a common dolphin (Delphinus delphis).

In Galway liggen we vlakbij het schip van onze Ierse collega's, de "Celtic Explorer". Zij zouden vertrekken op 26 maart om 20:00 UTC  om deel te nemen aan hetzelfde onderzoek als de wij. - In Galway we lay at the quay close to the vessel of our Irish colleagues, the "Celtic Explorer". We left on 26 March 20:00 UTC to take part in the same survey as us.

Voor het vertrek van de "Celtic Explorer" nemen we nog even een kijkje aan boord. We worden rond geleid door Ciaran O'Donnell. Op de achtergrond ligt de Tridens. - Before departure of the "Celtic Explorer" we spend a quick visit on board. Ciaran O'Donnell shows us around. In the background is the Tridens at the quay. 

De nieuwe VSat bol - met daarin de antenne - wordt in de mast geplaatst. - The new VSat dome - with the antenna inside - is placed in the mast.
Machinisten Cock Zuijderduijn en Gerko Kuijt checken aan de onderkant van de bol de afstand tussen de gaten voor de bouten waarmee de bol moet worden bevestigd. - Engineers Cock Zuijderduijn en Gerko Kuijt are checking the distance between bolt-holes at the underside of the new VSat dome.
Arnoud Scheepmaker maakt gebruik van de situatie om een oude rekening te vereffenen. - Arnoud Scheepmaker takes his chance to settle an old bill.
Om middernacht (0:00 UTC) in de nacht van 28 op 29 maart arriveren we op het beginpunt van het transect op 53.43N-13.30W op de Porcupine Bank. We doen een CTD opname (nr 17) en varen in westelijke richting. De golven als gevolg van harde tegenwind veroorzaken weer witte strepen op het echgram. We matigen de snelheid naar 7-8 knopen. Bij het verlaten van Porcupine Bank op de westelijke kant, zien we sterke aantekeningen van blauwe wijting. We zetten uit met het reserve net (dat veel groter is dan het oude: 5600M) voor trek 7.

At midnight (0:00 UTC) in the night of 28 to 29 March we arrive at the startingpoint of the transect at 53.43N-13.30W on Porcupine Bank. We carry out a CTD downcast (no 17) and sail in western direction. The waves as a result of strong wind ahead causes white stripes on the echogram and we bring the speed down to 7-8 knots. When we leave Porcupine Bank on the west-side we see strong recordings of blue whiting on the echogram. We shoot the replacement trawl (which is much bigger than the old one: 5600M) for haul 7.

Trek 7, 29 maart 2019, 53.43N-14.01W, 5500kg blauwe wijting. - Haul 7, 29 March 2019,  53.43N-14.01W, 5500kg blue whiting. 

Gesorteerde (bij)vangst van trek 7: Waaierbraam/Zilverbraam (Pterycombus brama), Kroeyers lantaarnvis (Notoscopolus kroyeri), bijlvis (Argyropelcus olfersi),  een bakje met enkele diepzeegarnalen en een zwarte snaveltand (Astronethes niger) en enkele inktvissen (Illex  coindeti, Onychoteuthis banksi, Histioteuthis sp.). - Sorted (by)catch of haul 7:  Atlantic fanfish (Pterycombus brama), Kroyer's lanternfish (Notoscopolus kroyeri), hatchetfish (Argyropelcus olfersi),  a tray with some deepsea shrimp and a black snaggletooth (Astronethes niger) and a few squids (Illex  coindeti, Onychoteuthis banksi, Histioteuthis sp.).

Felix Mueller en Kyle Sweeney tellen het aantal diepzeekwallen (Atolla tenella) in vangst van trek 7. - Felix Mueller and Kyle Sweeney count the deepsea jellyfish (Atolla tenella) in the catch of haul 7.

Zes exemplaren van haak-tentakel pijlinktvis (Onychoteuthis banksi), rechtsboven enkele kapotte exemplaren van paraplu pijlinktvis (Histioteuthis sp.). - Six individuals of hooked squid (Onychoteuthis banksi), upper right a few damaged umbrella squid (Histioteuthis sp.).

Voor de mensen die inktvissoorten willen herkennen: het kraakbeen "slot" dat de kop met straalpijp aan de mantel bevestigd. Deze is streep-vormig in de familie van de Onychoteuthidae. - For people who want to learn to identify squid: funnel lock cartilage which connects the head with funnel to the mantle. It has the form of a stripe in the family of Onychoteuthidae.

Het kraakbeen "slot" dat de kop met straalpijp aan de mantel bevestigd. Deze is T-vormig in de familie van de Ommastrephidae, waartoe slanke pijl inktvis (Illex coindeti) behoort. - Funnel lock cartilage which connects the head with funnel to the mantle. It is T-shaped in the family of Ommastrephidae to which broadtail shortfin squid (Illex coindeti) belongs.

Thomas Pasterkamp (midden) in voorbereiding van de bemonsterings van blauwe wijting met Dirk Tijssen (rechts and Arie Jan Plug (links). - Thomas Pasterkamp (in the middle) in preparation of  sampling blue whiting with  Dirk Tijssen (right) and Arie Jan Plug (left).
Op vrijdag 22 maart om 15:44 UTC 53.44N-15.55W draaien we richting NNO en zetten koers naar begin van het volgende transect.
On Friday 22 March at 15:44 UTC 53.44N-15.55W we turn NNE in the direction of the start of the new transect.

dinsdag 26 maart 2019

Drie maal pech - Three times bad luckOp woensdag 20 maart 20:15 UTC op 51.34N-13.04W beginnen we op het volgende transect in westelijke richting haaks op de flank van Porcupine Bank. Tot onze verrassing zien we hier geen blauwe wijting meer. Op donderdag 21 maart om 3:50 UTC op 51.34N-15.12W draaien we noord en om 6:21 UTC, 51.51N-15.12N draaien we het volgende transect op in oostelijke richting. Op 51.51N-14.44W zien we blauwe wijting aantekeningen en zetten uit voor trek 3 (6515kg blauwe wijting). 

Today Wednesday 20 March 20:15 UTC, 51.34N-13.04W we started on our next transect, heading west up the slope of Porcupine Bank. To our surprise we did not see any blue whiting. On Thursday 21 March, at 3:50 UTC, 51.35N-15.12W we turned north and at 6:21 UTC, 51.51N-15.12W we turned east on the next transect. At 51.51N-14.44W we saw blue whiting marks and shot the net for Haul 3 (6515kg blue whiting).

Trek 3, 21 maart 2019, 51.51.07N-14.44.17W, 6515kg blauwe wijting. - Haul 3, 21 March 2019, 51.51.07N-14.44.17W, 6515kg blue whiting.

Stuurman Tiemen Kramer bedient de winches bij het uitzetten van het net tijdens trek 3. - Mate Tiemen Kramer handling the winches during shooting of the net in haul 3.

Op de Bank zelf zien we geen blauwe wijting. Aan de oostkant van de Bank vanaf 500m dieptie verschijnen er weer blauwe wijting aantekeningen. Om 16:00 UTC wordt hierop uitgezet op 51.51N-13.29W voor trek 4 (1850kg blauwe wijting).

On the bank itself there was no blue whiting. Off the slope on the eastside at approximately 500m the marks appeared again. We fished on these marks at 16:00 UTC, 51.51N-13.29W (Haul 4, 1850kg).Trek 4, 21 maart 2019, 51.51N-13.29W, ca. 3000kg. - Haul 4, 21 March 2019, 51.51N-13.29W, ca. 3000kg blue whiting.In de vangst van trek 3 en 4 bevinden zich ook enkele heken (Merluccius merluccius). - The catch of haul 3 en 4 contains a few specimens of hake (Merluccius merluccius).

 
Thomas Pasterkamp inspecteert de vangst in the last. - Thomas Pasterkamp inspects the catch in the hold.

Boven: blauwe wijting (Micromesistius poutassou), onder: heek (Merluccius merluccius). - Upper: blue whiting (Micromesistius poutassou), lower: hake (Merluccius merluccius).


Uit de vangst van trek 4: een donkerbuiklantaarnhaai (Etmopterus spinax). - From the catch of haul 4: a velvet belly lantern shark (Etmopterus spinax).

We blijven blauwe wijting zien en verlengen het geplande transect opnieuw naar het oosten. Als de blauwe wijting aantekeningen minder sterk worden, draaien we om 21:41 UTC, 51.51N-12.41W naar het noorden. Om exact 0:00 bereiken we het nieuwe transect (52.07N-12.41W). In de vroege ochtend van 22 maart varen we weer naar het westen. De wind is aangetrokken en is bijna pal tegen, waardoor er luchtbellen onder de transducers komen. Hierdoor ontstaan witte strepen op het echogram. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de gegevens. Om het aantal witte strepen te beperken brengen we de snelheid terug van 10 naar 5 knopen.

We keep spotting blue whiting and extend the planned transect again towards the east. As the blue whiting recordings become less, we turn north at 21:41 UTC, 51.51N-12.41W. At exactly 0:00 we reached the new transect (52.07N-12.41W). In the early morning of 22nd March we sail towards the west again. The wind has increased and is right ahead which creates a layer of air bubble under the transducers and causes the appearance of spikes and white stripes on the echogram. This unfortunately impacts on the quality of the results. To reduce the appearance of stripes we lower the speed from 10 to 5 knots. 

Echogram op 52.07N-13.54W, varende naar het westen. Als gevolg van trillingen in de scheepsronmp en luchtbellen onder de transducers die worden veroorzaakt door sterke tegenwind, ontstaan "spikes"en witte strepen op het echogram. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de gegevens die worden verzameld. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, verlagen we de snelheid van 10 naar 5 knopen. - Echogram at 52.07N-13.54W, heading west. Due to fibrations in the ship's hull and air bubbles under the transducer caused by the strong wind right ahead, spikes and white stripes appear on the echogram. As this affects the quality of the collected data. To reduce this effect as much as possible, we lower the speed from 10 to 5 knots.

Maar ook zonder dat de wind strepen op het echogram veroorzaakt, worden we beperkt in onze mogelijkheden. Sinds donderdagmiddag 21 maart is een van de twee hoofdmotoren buiten bedrijf als gevolg van koelwaterlekkage (voor de kenners: een lekke koelwaterafdichting tussen het motorblok en de voering). Dat betekent dat we nauwelijks harder kunnen dan 5 knopen. Het vissen gaat moeizaam: we kunnen het net nauwelijks trekken. Alleen met de wind in de rug onder goede omstandigheden lukt het nog net. Trek 4 hebben we op deze manier uitgevoerd.
As well as the wind causing stripes on the echogram, we suffered another setback. Since Thursday afternoon 21 March one of the two main engines is out of order due to cooling water leakage (for the experts: cooling water sealing between the crankcase and the liner). This means that into the wind our speed is limited to just 5 to 6 knots. Fishing is difficult (we can just about tow the trawl). Only with the wind at our backs and under good sea conditions do we just about succeed. This was the case for Haul 4.In het filmpje is te zien hoe het koelwater tussen de voering en het motorblok naar beneden lekt. – The clip shows water leaking alongside the line rand the crankcase.

We hebben nog meer pech. Het is een tijdje stil geweest op deze blog en dat heeft een reden. De dempende bevestiging van de VSat antenne is beschadigd. De VSat antenne bevindt zich in de opvallende witte bol in de mast van bijna alle moderne westerse schepen. Door deze beschadiging werkt het mechanisme dat de antenne op de satelliet gericht houdt niet meer goed. Het gevolg is dat we sinds 22 maart niet meer over internet beschikken.
We have had more bad luck. It has been a while since our last blog post and there is a reason for that; The motion compensation mount of the VSat antenna is damaged. The VSat antenna is in the conspicuous white dome in the mast of almost all modern vessels. As a result of this damage the mechanism that keeps the antenna pointed in the direction of the satellite does not function anymore. Therefore we have not had any internet since 22 March.

De VSat bol in de mast van de Tridens. – The VSat dome in the mast of the Tridens.

Een van de twee veren die geheel zijn doorgesleten. – One of the two coil springs that are completely worn through.

De VSat antenne is bevestigd met vier veren. De twee langsscheepse veren zijn geheel doorgesleten. In het filmpje zie en hoor je hoe de antenne tegen de behuizing van de bol bonkt. – The VSat antenna is mounted by means of four coil springs. The two springs paralell to the ship’s hull are worn through completely. In the clip one can see and hear the antenna bumping against the inner of the glasfiber dome.

De bemanning heeft de antenne met touw vastgezet om verdere schade te voorkomen. – The crew has fixed the antenna with rope to avoid further damage.

Ondertussen vorderen we langzaam maar gestaag/Meanwhile we make slow but certain progress:
22-3-2019  16:02 UTC  52.07N-15.02W   draaien naar noord/turn north
22-3-2019  20:56 UTC  52.23N-15.02W   draaien naar oost/turn east
23-3-2019  05:00 UTC  52:23N-13:00W   draaien naar noord/turn north
23-3-2019  07:34 UTC  52.39N-13.00W   draaien naar west/turn west

Dankzij een verbetering van het weer, zijn we in staat om, op de westelijke flank van Porcupine Bank toch nog een trek uit te voeren (trek 5, 4230kg blauwe wijting).
Thanks to improved weather conditions we are able to carry out another haul on the western slope of Porcupine Bank (haul 5, 4230kg blue whiting).

Trek 5, 23 maart 2019, 52.39N-14.52W, 4230kg blauwe wijting. – Haul 5, 23 March 2019, 52.39N-14.52W, 4230kg.
Behalve blauwe wijting zitten er nog andere soorten in de vangst van trek 5: – As well as blue whiting there were a number of other species in the catch of haul 5:
1 Noordelijke slijmkop/Alfonsino (Beryx Decadactylus)
2 Grootschublantaarnvis/Large-scale lanternfish (Symbolophorus veranyi)
3 Groenlandse zilversmelt/Greenland argentine (Nansenia groenlandica)
4 Makreel/Mackerel (Scomber scombrus)
5 Gevlekte lantaarnvis/Spotted lanternfish (Myctophum punctatum)
6 Gevlekte barracudina/Spotted barracudina (Arctozenus risso)
7 Kroeyers lantaarnvis/Kroyer’s lanternfish (Notoscopelus kroyeri)
8 Grote zilversmelt/Greater argentine (Argentina silus)
9 IJslantaarnvis/Glacier lanternfish (Benthosema glaciale)
10 Slanke pijlinktvis/Broadtail shortfin squid (Illex coindeti)
11 Halfnaakte bijlvis/Halfnaked hatchedfish (Argyropelecus hemigymnus)
12 Bijlvis/Hatchetfish (Argyropelecus olfersi)
13 Koplampvis/Headlight fish (Diaphus effulgens)
14 Heek/Hake (Merluccius merluccius)

Trek 5, een bak met Kroeyers lantaarnvis (Notoscopelus kroyeri). - Haul 5, a tray of Kroyer’s lanternfish (Notoscopelus kroyeri).


Klaar voor de biologische bemonstering: blauwe wijting in het gelid. – Ready for biological sampling: blue whiting in military order.
Voortgang na trek 5/Progress after haul 5:
24-3-2019  00:04 UTC  52.39N-15.21W   draaien naar noord/turn north
24-3-2019  02:36 UTC  52.51N-15.20W   draaien naar oost/turn east
24-3-2019  07:41 UTC  52.51N-13.58W   draaien naar noord/turn north
24-3-2019  09:42 UTC  53.10N-13.57W   draaien naar west/turn west

Op 24 maart, 13:56 UTC 53.11N-14.45W zetten we uit voor een laag blauwe wijting. Bij het uitzetten raken we de grond met (een van de) borden. Bij het halen, blijkt dat het hele onderkant van het net eraf gescheurd is. Ook de kuil is weg. Er is dus ook geen vangst. Gelukkig zijn de trawlsonar en de borden niet verloren gegaan. Het gereed maken van het reserve net zal enige tijd in beslag nemen, waardoor er ‘snachts en de volgende dag niet gevist kan worden.
On 24 March, 13:56 UTC 53.11N-14.45W we shoot the net for a layer of blue whiting. As we are towing the net, one of the trawl doors touches the bottom causing the net to come in contact with the seabed. Upon hauling it appears that the whole lower part of the trawl net has torn off. Even the codend is gone. Hence there is no catch. Luckily the trawl sonar and the doors have not been lost. Readying the spare trawl for fishing will take some time. Therefore we will not be able to fish for the remainder of the day and tomorrow morning.

Voortgang na trek 5/Progress after haul 5:
24-3-2019  22:07 UTC  53.11N-15.35W   draaien naar noord/turn north
25-3-2019  00:36 UTC  53.27N-15.36W   draaien naar oost/east north

Op maandag 25 maart, om 9:00 UTC op 53.27N-13.30W breken we het onderzoek af en zetten koers naar Galway. Daar zal een monteur van de motor-fabrikant aan boord komen voor de reparatie aan de hoofdmotor. Hopelijk kan dan ook de schade aan de bevestiging van de VSat antenne gerepareerd worden zodat we weer internet hebben.
On Monday 25 March at 9:00 UTC at 53.27N-13.30W we interrupt the survey and head for Galway. There a specialist engineer will come on board with the necessary parts to repair the main engine. Hopefully we will also be able repair the damage to the mounting of the SVat antenna, so we can access the internet again.

donderdag 21 maart 2019

Verandering van plannen - Change of plans

We bereiken het startpunt van het eerste geplande transect op 51.2.70N-13.59.65W op 19 maart 2019 om 10:00 UTC en doen de eerste CTD opname van de reis. Het valt op dat er veel blauwe wijting is op het echogram. Dat is aan de ene kant leuk, want in dit onderzoek gaat het erom om een schatting te maken van de hoeveelheid blauwe wijting in het gebied. Aan de andere kant is enigszins verontrustend, omdat deze hoge concentraties zich aan de uiteinden van het transect bevinden. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog een hoop blauwe wijting zich buiten het geplande gebied bevindt. En dat is niet de bedoeling! We bestrijken het gebied we blauwe wijting verwachten zo goed mogelijk en baseren on hierbij op historische gegevens.
Eerst doen we een trek om 12:00 UTC met de pelagische trawl om een monster te verzamelen voor de leeftijd, gewicht en lengte van de blauwe wijting. Daarna varen we op het geplande transect naar het westen.

We reach the starting point of the first planned transect at 51.2.70N-13.59.65W on 19 March at 10:00 UTC and carry out the first CTD downcast of this trip. It is apparent that there is a lot of blue whiting on the echogram. On the one hand that is nice, because this research is about making an estimation of the amount of blue whiting in the area. On the other hand this is slightly alarming, because high concentrations at the outer end of the transects means that there probably much more blue whiting outside the area that we have planned to cover. And that is not how it should be! We cover the area where we expect blue whiting as good as possible based on historic information.
First we carry out a haul with the pelagic trawl at 12:00 UTC to collect a sample for age, weight and length determination. Afterwards we sail on the planned transect in western direction.

Trek 1, 19 maart 2019, 51.2.70N-13.59.65W12:00, 1385kg blauwe wijting - Haul 1, 19 March 2019, 51.2.70N-13.59.65W, 1385kg blue whiting.
De vangst van trek 1 bestaat uit 1385kg blauwe wijting - The catch of haul 1 consists of 1385kg of blue whiting.

Na ongeveer 20 mijl worden de aantekeningen van blauwe wijting op het echogram minder en verdwijnen helemaal. Na CTD 2 (20:30 UTC; 51.03N-15.35W) bereiken we om 22:54 UTC het westelijke uiteinde van het transect (51.03N-16.00W) en draaien naar noord in de richting van het volgende transect. Op 20 Maart (00:22 UTC) varen we weer oostwaards op het 51.19N transect. In de ochtend varen we weer Porcupine Bank op. Om 7:00 UTC bevinden we ons weer ter hoogte van het startpunt en weer is er veel blauwe wijting te zien en zetten uit voor trek 2 voor 5 ton blauwe wijting. We besluiten om van het geplande transect af te wijken, niet naar het noorden te draaien, maar door te varen naar het oosten. Uiteraard stellen we onze buitenlandse collega's op de hoogte van de afwijking van het afgesproken schema en van de onverwachte dichtheden blauwe wijting in dit gebied. Na ongeveer dertig mijl nemen de hoeveelheden blauwe wijting op het echogram zoveel af dat we het aan durven om in noordelijke richting naar het volgende transect te varen op 51.19N-13.03W.

After approximately 20 miles the recordings fade out. CTD station number 2 is at 20:30 UTC at 51.03N-15.35W. At 22:54 we reach the western end of  the transect (51.03N-16.00W) and turn north to the next transect. On 20 March (00:22) we sail east on the 51.19N transect. In the morning we sail again on the slope of Porcupine Bank and at 7:00 UTC we are at the same level of the starting point with again a lot of blue  whiting on the echogram. We shoot the net for haul 2 and catch 5 tons of blue whiting.
We decide for a change of plans and sail on in eastern direction instead of turning northwards to the next transect. Of course we notify our foreign colleague about this and the unexpected high concentrations of blue whiting in this area. After approximately 25 miles the blue whiting layer start to fade out and after 30 nmi's we turn north to the next transect at 51.19N-13.03W.

Trek 2, 20 maart 2019, 51.17.72N-14.7.45W, 5000kg blauwe whiting. - Haul 2, 20 March 2019, 51.17.72N-14.7.45W, 5000kg blue whiting.


Steven O'Connell bekijkt the uitzetten van het net voor trek 2. - Steven O'Connell keeps an eye on the process of shooting the net for haul 2 on the CCTV screen in the acoustic room.

Vanaf de voorgrond naar achteren: Dirk Tijssen, Kyle Sweeney en Felix Mueller sorteren de vangst en zoeken naar bijzonderheden. - From the foreground to the rear: Dirk Tijssen, Kyle Sweeney en Felix Mueller sort the catch and are looking for special catch items.

In de vangst worden deze stekelige "stengels" gevonden. Na enig onderzoek, blijkt het te gaan om de armen van een zeester van de orde van Brisingida die vooral in de diepzee voorkomen. - In the catch we find these spiny "stems". After some research it appears to be the arms a brisingid seastar. In the words of a Scottish colleague: "lovers of the abyss".

Detail-foto van een arm van de brisingide zeester. Elke arm bevat een geslachtsorgaan met eitjes. - Close up of an arm of the brisingid sea star. Each arm contains a gonad with eggs.

51.19N-13.03W: echogram van de laatste 5 mijl voordat we naar het noorden draaien naar het volgende transect. - 51.19N-13.03W: echogram of the last 5 nautical miles before we turn north towards the next transect.