maandag 2 april 2018

Transecten ingekort en Lirpa loofus uitgelegd - Transecten shortened en Lirpa loofus explained

Omdat er slecht weer wordt verwacht met sterke wind uit het oosten, zijn we gedwongen om af te zien van het dekken van de twee westelijke transecten 59.04N en 59.35N vanaf 12W naar het westen. Met de wind in de rug naar het westen varen lukt wel, maar terugvaren wordt wel een probleem als het gaat stormen.
Due to expected bad weather later today with strong wind from the east, we will not be able to cover the two transects 59.04N and 59.35N, from 12W to the west. Surveying with the wind in the back westwards is easy, but sailing eastwards becomes a problem in gale.


Voortgang van de internationale blauwe wijting survey op 1 april 2018 - Progress of the international blue whiting survey on 1 April 2018.
Om nog even terug te komen op de waarneming van een reuzeninktvis gisteren op het echogram: dit was een 1 april grap. De latijnse naam van het dier "lirpa loofus", is een anagram van "april fool" met "us" erachter om het wetenschappelijk te laten klinken. In de verhoudingen van het echogram, zou het dier een afmeting hebben van 535m!
Revisiting the recording of a giant squid yesterday on the echogram: this was an April fool's joke. The latin name of the animal "lirpa loofus", is an anagram of "april fool" with "us" behind it to let it sound more scientific. In the dimensions of the echogram, the animal would have been 535m!

Gisteravond hebben we om 16:45 UTC nog een diepzeetrek gedaan, waarbij de onderkant van de netopening dieper kwam dan 1100m. De vangst bestond uit niet meer dan een halve mand meso pelagische vis.
Yesterday evening at 16:45 UTC we carried out another deep sea haul, with the ground rope deeper than 1100m. The catch consisted of less than half a fish basket of meso pelagic fishes.

Trek 13, 1 april 2018, 59.42N-10.22W, 15 kg meso pelagische vis - Haul 13, 1 April 2018, 59.42N-10.22W, 15 kg meso pelagic fish.
De bemanning aan dek, tijdens het halen van het net - The crew on deck during hauling of the net.

Felix Mueller brengt de vis van trek 13 op naam - Felix  Mueller identifying the fish from haul 13.

Selectie van vissoorten uit trek 13 - Selection of fish species from haul 13.


"Paraplu inktvis" (Histioteuthis bonelli), een oceanische inktvis - Umbrella squid (Histioteuthis bonelli), an oceanic cephalopod. 


zondag 1 april 2018

Bijl - Hatchet

In de ochtend van 31 maart draaien we naar het westen op het volgende transect op 58.43N-7.42W. We doen een trek langs de rand van het continentale plat.
In the morning of 31 March we turn to the west on the next transect at 58.43N-7.42W. We fish along the edge of the continental shelf.

Jan Bakker achter de winch bediening tijdens trek 11 - Jan Bakker is operating the winches during haul 11.Tijdens het halen komen Jan van Genten bij de kuil om te kijken of ze een visje kunnen meepikken.
During hauling Gannets come to look at the codend for a fish or two.

Trek 11, 31 maart 2018, 58.43N-8.18W, 4000kg blauwe wijting - Haul 11, 31 March 2018, 58.43N-8.18W, 4000kg blue whiting.


Er zitten 28 exemplaren van de grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus) in de vangst van trek 11. There are 28 specimens (12kg) of  flying squid (Todarodes sagittatus) in the catch of haul 11.

Tussen de blauwe wijting zit ook 250kg rote zilversmelt (Argentina silus) - There is also 200kg of greater argentine (Argentina silus) between the blue whiting.

Nadat we de rand van het continentale plat hebben verlaten in westelijke richting op het 58.43N transect, doen we aan het einde van de middag een trek op 1000m in open water - de bodem is op 1775m - zonder dat we visscholen op het echogram zien: trek 12, 31 maart 2018 15:30 UTC, 58.43N-9:14W. Dit levert ongeveer 30kg mesopelagische vis op.
After we have left the shelf edge in western direction on the 58.43N transect, we carry out a haul at 1000m in open water - the bottom is at 1775m - without seeing any schools on the echogram: haul 12, 31 March 2018 15:30 UTC, 58.43N-9:14W. The catch is approximately 30 kg of meso pelagic fish.

We vangen vaak bijlvisjes. Er zijn verschillende soorten. Deze soort uit trek 12 hebben we nog nooit eerder gezien tijdens de blauwe wijting survey: Sternoptyx diaphana - We often catch hatchet fish. There are different species. This species from haul 12 we have not seen before during the blue whiting survey: Sternoptyx diaphana.


zaterdag 31 maart 2018

Uitzonderlijke waarneming op het echogram! - exceptional recording on the echogram!


Analyse van de echo’s die we in gistermiddag in de Rockall Trough hebben geregistreerd, levert een ronduit spectaculaire waarneming van een uitzonderlijk groot organisme, vermoedelijk een reuzen pijlinktvis (Lirpa loofus). Een dergelijke waarneming was enkele jaren geleden nog onmogelijk, maar met het nieuw aangeschafte breedband echolood, de Simrad EK80, is dat nu dus wel mogelijk. De waarneming is ook bijzonder omdat reuzeninktvissen normaal gesproken dieper voorkomen dan 600m.
Analysis of the echo’s that we recorded yesterday afternoon in the Rockall Trough, has resulted in a spectacular observation of an exceptional large organism, most likely giant squid (Lirpa loofus). This kind of observation would not have been possible a few years ago, but the investment in the new scientific broadband echosounder (the Simrad EK80), pays off. This observation is also special because giant squids normally do not live as shallow as 600m.


Echogram met een reuzeninktvis vlak onder de blauwe wijting laag - Echogram with the giant squid close beneath the layer of blue whiting.

Detail opname van deze uitzonderlijke waarneming. Mogelijk jaagt het dier op de blauwe wijting. De laag is juist op die plek wat dunner: alsof de blauwe wijting ontwijkend gedrag vertoont! - Detail recording of this extra ordinary record. Possibly the animal feeds on the blue whiting. Note that the layer is thinner just above: like the fish is avoiding it.

Haringhaai, springlevend! - Porbeagle, alive and kicking!

Naarmate we op de 57.24N-raai dichter bij de rand van het continentale plat komen, zien we meer blauwe wijting: de afzonderlijke scholen lopen in elkaar over en het wordt een laag. Gisteren - Goede vrijdag 30 maart - hebben we om 16:30 UTC gevist.
As we are getting closer to the edge of the continetal shelf on the 57.24N transect, we see more blue whiting: the scattered schools become a layer. Yesterday - Good Friday 30 March - we fished at 16:30 UTC.
Trek 10, 30 maart, 57.24N-9.46W, 750kg blauwe wijting - Haul 10, 30 March, 57.24N-9.46W, 750kg blue whiting.

Er zit een haringhaai van 209cm in de vangst van trek 10. Hij - het is een mannetje - wordt door 4 bemanningsleden horizontaal opgetild en springlevend overboord gezet - There is a porbeagle of 209cm in the catch of haul 10. He - it's a male - is carried horizontally 4 crew members and put overboard alive and kicking. 
Hoewel het doel van deze onderzoeksreis blauwe wijting is, proberen we bij de analyse van de echogrammen ook iets te zeggen over de andere echo's, zoals zooplankton. Voor dit doel verzamelen we dit jaar ook zooplankton met een zogenaamd WP2-net. Door de vangst van het planktonnet te vergelijken met de het echogram hopen we in de toekomst ook iets te kunnen zeggen over het voorkomen van zooplankton aan de hand van akoestische gegevens.
Although the main goals of the research trip blue whitings is, we are trying to interpret the other echo's as well, for example zooplankton. For this we collect this year samples of zooplankton with a so-called WP2-net. By comparing the catch of zooplankton with the echogram, we hope in the future to be able to say something on the density of zooplankton on the basis of acoustics.

Het WP2 net, voor de bemonstering van zooplankton, komt boven water - The WP2, for the sampling of zooplankton is hauled out of the water.

Voortgang van de internationale survey op Goede vrijdag 30 maart - Progress of the international survey on Good Friday 30 March.

vrijdag 30 maart 2018

Leeftijdsaflezing blauwe wijting - Aging of blue whiting

Op donderdag 29 maart zien we alleen verspreidde scholen blauwe wijting. Als je hierop zou vissen, zou dit te veel tijd kosten. In de ochtend maken we het 56.04N-transect in oostelijke richting af. om 13:00 UTC draaien we naar het noorden richting het volgende transect (start 56.44N-9.00W) waar we om 16:30 arriveren en naar het westen draaien.

On thursday 29 March we see only scattered schools of blue whiting. Shooting the net for this would take too much time. In the morning we finish the 56.04N-transect in eastern direction. At 13:00 UTC we turn north towards the next transect (start 56.44N-9.00W). We arrive there at 16:30 UTC and turn west.

Verspreide scholen op 30 maart, 57.24N-11.24W - Scattered schools on 30 March, 57.24N-11.24W.
Ook als er niet gevist wordt, wordt er gewerkt. Thomas leest tijdens de reis de otolieten af van de blauwe wijting voor de leeftijdsbepaling. Otolieten zijn gehoorsteentjes. Ze hebben groeiringen, net als de ringen van boom. Elk jaar ontstaat een nieuwe ring: door het aantal ringen te tellen, kun je de leeftijd aflezen. Je zou verwachten dat grote vis ouder is dan kleinere vis, maar dat is zeker niet altijd het geval.

During periods without fishing, work goes on. Thomas reads the otoliths of the blue whiting for the age determination. Otoliths have growth rings, comparable to the growth rings of trees. Each year a new ring is added: by counting the rings one can read the age of the fish. One would expect that bigger fish is always older than smaller fish, but this is certainly not always true.

Twee ototlieten (gehoorsteentjes) van twee verschillende blauwe wijtingen die even lang zijn. Het geboortejaar van nummer 1 is 2014 (4 jaar; 27.4cm, 94g, m=mannetje, 4=uitgepaaid); het geboortejaar van nummer 2 is 2015 (3 jaar, 27.4cm, 104g, m=mannetje, 4=uitgepaaid) - Two otoliths from two different blue whitings of the same size. The birth year of number 1 is 2014 (4 year; 27.4cm, 94g, m=male, 4=spent); the birth year of number 2 is 2015 (3 year, 27.6cm, 104g, m=male, 4=spent).


woensdag 28 maart 2018

Langzame raai - Slow transect


Dinsdag 27 maart is een moeizame dag met windkracht 8 pal tegen op de 55.24N-raai richting het westen. Onze snelheid is de hele dag ongeveer 1-2 knopen: als we sneller varen, veroorzaakt dit te veel storing op het echogram. In de vroege ochtend van 28 maart kunnen we weer wat sneller varen. Om 12:20 UTC zetten we het net uit op 500m op de blauwe wijting laag. Doordat de netsonar gedraaid in het net terechtkomt, kunnen we tijdens de trek niet goed zien of er iets in gaat. De vangst valt dan ook tegen: een klein vismandje blauwe wijting. Het is de vraag of dit representatief is voor wat er daar beneden zwemt.
Tuesday 27 March is a tiresome day with 8 Beaufort against us on the 55.24N transect in western direction. Our speed is 1-2 knots during the whole day: we cannot speed up since this would cause too much noise on the echogram. In the early morning of 28 March we are able to sail a little faster. At 12:20 UTC we shoot the net for the blue whiting layer at 500m. It is not possible to monitor the amount of fish that goes into the net because the net sonar is wrapped up in some meshes. The catch is indeed disappointing: a small fish basket of blue whiting. We doubt if this sample is representative for whatever is down there.

Trek 8, 28 maart, 30kg blauwe wijting - Haul 8, 28 March, 30kg blue whiting.
Thomas Pasterkamp en Dirk Tijssen bemonsteren het mini-trekje, ook al twijfelen we of deze trek wel representatief is voor de vis in de laag op 500m. Misschien moeten we later besluiten om dit monster niet mee te nemen in de bestandsschatting na de survey - Thomas Pasterkamp en Dirk Tijssen sample this tiny haul, although we doubt if it is representative for the fish in the layer at 500m. We might have to disregard this sample in the abundance estimation after the survey.

Voortgang van de internationale blauwe wijting survey op 21 maart - Progress of the international blue whiting survey on 21 March.
Om 20:30 UTC zijn we op 56.04N-12.35W en draaien oost het volgende transect op. Vlakbij dit punt nemen we een CTD (nr. 14). Om 21:50 UTC zetten we uit voor de blauwe wijting laag op 450m.
At 20:30 UTC we are at 56.04N-12.35W and turn east on the next transect. Close to this point we take a CTD (no. 14). At 21:50 we shoot the net for the blue whiting layer at 450m.


Trek 9, 28 maart 2018, 1000kg blauwe wijting - Haul 9, 28 March 2018, 1000 kg blue whiting.

Er zitten veel - zwaar beschadigde - meso pelagische visjes tussen de blauwe wijting - There are a lot - heavily damaged - meso pelagic fishes between the blue whiting.

Felix Mueller sorteerd de visjes per soort of groep - Felix Mueller sorts the fishes by species or group.

Een bakje met Nansenia groenlandica - A small tray with Nansenia groenlandica.

Een bakje met (van boven naar beneden) - A tray with (from upper to lower): 2 Searsidae sp.,1 Scopelosaurus lepidus, 2 Xenodermichthys copei. Rechts een diepzee garnaal - To the right a deepsea shrimp.

Een bakje met barracudina's (Arctozenus risso) - A tray of spotted barracudina's (Arctozenus risso).
maandag 26 maart 2018

Blauwe wijting in overvloed op de zigzag transecten - Plenty blue whiting on the zigzag transects

Op het zigzag transect zitten we duidelijk in de blauwe wijting. Op 25 maart om 2:34 UTS zetten we uit voor scholen op 450m. De vangsten zijn ongeveer 3 en 1 ton blauwe wijting (trek 5 en 6).
On the zigzag transects we clearly find ourselves amidst blue whiting. At 2:34 and 17:11 UTC we shoot the net. The catches are 3 en 1 ton (haul 5 and 6).

Trek 5, 25 maart 2018 54.12N-13.13W, 3000kg blauwe wijting (echogram is van vlak na de trek) - Haul 5, 25 March 2018 54.12N-13.13W, 3000kg blue whiting (echogram from direct after the haul.
We blijven de hele dag blauwe wijting zien en zetten weer uit om 17:10 UTC voor trek 6. During the remainder of the see we keep seeing blue whiting and at 17:10 UTC we shoot the net again.

Trek 6, 25 maart 2018, 54.32N-12.16W, 1000 kg blauwe wijting - Haul 6, 25 March 2018, 54.32N-12.16W, 1000 kg blue whiting.
Er zit een prachtig, diep rood, exemplaar van de grote pijlintvis (Todarodes sagittatus) in de vangst van trek - There is a beautiful, deep red, specimen of a flying squid (Todarodes sagittatus) in the catch of haul 6. 
Het kenmerk waar je een grote pijlinktvis aan kunt herkennen: de groeve waar de trechter voor de "straalaandrijving" in ligt heeft een extra verdieping met ribbels in de lengterichting - This is how you can recognize a flying squid: the funnel (for the "jet propulsion") groove has a so-called foveola with ridges parallel to body length.  
Dit zijn de zuignappen op de knots van de tentakel - These are the suckers on the tentacular club.

De volgende ochtend, 26 maart komen we bij de rand van het continentale plat en zetten uit op een dikke rood gekleurde laag op de bodem. Is dit blauwe wijting?
De next morning, 26 March, we arrive at the edge of the continental shelf and shoot the net for a thick, red layer at the bottom. Is this blue whiting?
Trek 7, 26 maart 2018, 54.20N-11.14W, 4750kg blauwe wijting - Haul 7, 26 March 2018, 54.20N-11.14W, 4740kg blue whiting.
De vangst bestaat inderdaad uit blauwe wijting. Er zit ook een grote krab in het net. Het lijkt op een spinkrab, maar na een zoektocht op internet, vermoeden wij dat het gaat om Paramola cuvieri. Dit is geen echte spin krab, maar een krab van de familie van de Homolidae, (geen Nederlandse naam; de Engelse naam is "Carrier crabs", vrij vertaald "dragerkrabben"). Soorten uit deze groep dragen objecten met hun achterpoten. Zie deze link. Het is opmerkelijk dat we hem vangen met een net dat niet over de bodem gaat.
The catch does consist of blue whiting. There is also a large crab in the net. It looks like a spider crab, but after searching on the internet, we suspect that this is a giant box crab (Paramola cuvieri). This is not a real spider crab, but a crab from super family of the Carrier crabs (Homolidae). Species from this group carry stuff with their hind legs. See this link. It is remarkable that it has been caught in a trawl that does not touch the bottom.


Trek 7, een soort "dragerkrab", Paromola cuvieri - Haul 7, giant box crab (Paromola cuvieri).
Voortgang van de internationale survey, 26 maart 20:00 UTC - Progress of the international survey, 26 March 20:00 UTC.