maandag 29 maart 2021

Een geplande rustperiode halverwege de survey - A planned rest period halfway the survey

Op de ochtend van donderdag 25 maart bij het naderen van de rand van het continentale plat, verschijnt er een laag blauwe wijting op het echogram. Om 3:05 UTC stoppen we om uit te zetten voor trek 8.

On the morning of Thursday, March 25, as Tridens approaches the edge of the continental shelf, a layer of blue whiting appears on the echogram. At 3:05 UTC we stop to set out for haul 8.

Dolfijnen (Delphinus delphis) voor de boeg. - Dolphins (Delphinus delphis) at the bow.Trek 8, 25 maart 2021, 54.51.17N-10.57.23W, 365kg blauwe wijting. - Haul 8, 25 March 2021, 54.51.17N-10.57.23W, 365kg blue whiting.
De vangst van trek 8 in de last. - The catch of haul 8 in the hold.Tijdens trek 8 was ons al opgevallen dat er een sterke akoestische laag op ongeveer 130m te zien was. Na de trek, nemen we hiervan een monster met het Miknet (Miknet trek 4). De vangst is vergelijkbaar met de voorgaande trek: er zitten wederom onder meer Leptocephalus-larven, vleugelslakjes (Clio recurva) en amphipoden in het monster.
During haul 8 we had already noticed that there was a strong acoustic layer at about 130m. After the pull, we take a sample of this with the Miknet (Miknet haul 4). The catch is comparable to the previous tow: again there are Leptocephalus larvae, pteropods (Clio recurva) and amphipods in the sample.

Serdar en Dirk maken de "Aquascat" klaar voor gebruik. De aquascat is een kleine, hoog frequente echosounder die we op het Miknet bevestigen - Serdar and Dirk prepare the "Aquascat" for use. The Aquascat is a small, high frequency echosounder that we connect to the Mik net.

Miknet trek 4 is gericht op de akoestische laag op 130m. Op de roodgele laag op 450m hebben we gevist met de pelagische trawl in trek 8. - Miknet haul 4 is aimed at the acoustic layer at 130m. On the red-yellow layer at 450m we fished with the pelagic trawl in haul 8.Miknet trek 4, met behulp van de dieptemetingen van de Aquascat heeft Serdar het traject gereconstrueerd van het miknet tijdens het vissen door de akoestische laag. - Miknet tow 4, using the depth measurements of the Aquascat, Serdar has reconstructed the trajectory of the miknet while fishing through the scattering layer.

We varen verder in oostelijke richting. De blauwe wijting aantekeningen worden heel sterk. We vissen op de laag vlak boven de bodem op ongeveer 350m. Om te voorkomen dat we teveel vangen, moeten we het net snel weer halen, nadat we de laag bereikt hebben. De vangst bestaat uit een flinke hoeveelheid blauwe wijting.
We sail further in easterly direction. The blue whiting records become very strong. We fish on the layer just above the bottom at about 350m. To avoid catching too much, we have to lift the trawl soon after reaching at the layer. The catch consists of a large amount of blue whiting.

Trek 9, 25 maart 2021, 54.51.72N-10.19.06W, 4500kg blauwe wijting. - Haul 9, 25 March 2021, 54.51.72N-10.19.06W, 4500kg blue whiting.


Scherm van de trawlsonar tijdens het laten zakken van het trawlnet. Vlak voordat het bij de bodem is, is te zien hoe de blauwe wijting ontsnapt onder de onderpees. - Trawl sonar screen while lowering the trawl net. Just before it reaches the bottom, you can see how the blue whiting escape under the bottom rope.


Een uitzonderlijk grote blauwe wijting in de vangst van trek 9. - An exceptionally large blue whiting in the catch of haul 9.


Daarna zet Tridens koers naar Londonderry voor de in de eerste aflevering van deze blog aangekondigde rustperiode van 72 uur. Inclusief het heen en weer varen, betekent dit een gedwongen onderbreking van vier en een halve dag. Gelukkig valt de onderbreking in Londonderry samen met slecht weer in het onderzoeksgebied. Ook zonder onderbreking, zouden we op zaterdag 25 - en zondag 26 maart het onderzoek waarschijnlijk stop gezet hebben. Mogelijk zouden we beschutting hebben moeten zoeken in een baai. Londonderry ligt net buiten het gebied van de storm, waardoor het betrekkelijk kalm weer is wanneer we op vrijdagochtend om 7:05 UTC aanleggen. Vanwege de Covid-19 pandemie moet iedereen aan boord blijven tijdens de onderbreking.
Tridens then sets sail for Londonderry for the 72-hour rest period announced in the first episode of this blog. Including the sailing back and forth, this means a forced interruption of four and a half days. Fortunately, the disruption in Londonderry coincides with bad weather in the research area. Even without interruption, we would probably have stopped the survey on Saturday, 25 - and Sunday 26 March. We may have had to take shelter in a bay. Londonderry is just outside the storm's zone, making the weather relatively calm when we dock at 7:05 UTC on Friday morning. Due to the Covid-19 pandemic, everyone has to stay on board during the break.

Dirk Burggraaf tijdens CTD-station 17, aan het einde van het 54.51N-transect. - Dirk Burggraaf taking care of CTD station 17, at the end of the 54.51N transect.


Aankomst in de baai van Londonderry in de ochtend van 26 maart. - Arrival in the bay of Londonderry in the morning of 26 March.

De bemanning staat klaar om aan te leggen. - The crew is ready to moor.

Zodra de Tridens aanlegt, komen zes wachtsmannen uit Nederland aan boord. Zij houden het schip operationeel tijdens de rustperiode van de bemanning. - As soon as the Tridens moors, six watchmen from the Netherlands will come on board. They keep the ship operational during the crew's rest period.


Zondag 28 maart, sneeuw op de heuvels rondom Derry. - Sunday 28 March, snow on the hills around Derry. Geen opmerkingen:

Een reactie posten