dinsdag 6 april 2021

Calibratie van het echolood bij St. Michaels Mount - Calibration of the echosounder at St. Michaels Mount

Op zondag 4 en maandag 5 april, terwijl het flink waait, varen we door de Minch en tussen de eilanden ten zuiden van de Hebriden en vervolgens door de Ierse zee, naar het het uiterste puntje van Cornwall. Hier gaan we het echolood calibreren, in de beschutting van de landtong en met uitzicht op St. Michaels Mount. Het is half bewolkt met krachtige wind uit het noorden (N6 beaufort).

On Sunday 4 and Monday 5 April, with a strong wind, we sail through the Minch and between the islands south of the Hebrides and then through the Irish Sea to the very tip of Cornwall. Here we are going to calibrate the echosounder, in the shelter of the headland and with a view of St. Michael's Mount. It is partly cloudy with a strong wind from the north (N6 Beaufort).

In de ochtend van 6 april, als we voor anker liggen, merkt Bram op dat St. Michaels Mount eigenlijk een soort mini versie van de Mont Saint-Michel is. Tiemen, stuurman, vraagt wat dat is. Kinne en Bram beginnen met uitleggen en Tijmen's gezicht licht plotseling op: "Oh wacht! Dat ken ik ... van Bassie en Adriaan. Die zijn daar ook geweest!!!".

In the morning of April 6, when we anchor, Bram notes that St. Michael's Mount is actually a kind of mini version of Mont Saint-Michel. Tiemen, mate, asks what that is. So Kinne and Bram start to explain. Tiemen's face suddenly lights up: "Oh wait! I know that ... from Bassie and Adriaan. They have been there too!!!". (for the non-Dutch readers, "Bassie en Adriaan" is a children TV program with a clown and an acrobat which run on Dutch television from 1978 to 1995)

4 april. In de Gulf of Corryvreckan (ten zuiden van Jura) staat een sterke getijdestroming. - April 4. in the Gulf of Corryvreckan (south of Jura) there is a strong tidal current.
Afgelegde transecten en de route door de Minch en de Ierse Zee naar de calibratie-plek bij Penzence. - Sailed transects and the track through the Minch and the Irish Sea to the calibration site at Penzance.
5 april. Voordat we 'snachts voor anker gaan bij Penzance/St. Michaels Mount, monteren Dirk Burggraaf, Thomas Pasterkamp en de bemanning de calibratie hengels op het voordek. Daarna gaan ze op de foto. Van links naar rechts: Huig van Beelen, Frank van Rossum, Gijs Duin, Albert de Boer, Huig de Vreugd, Jack Kraak, Louwe Post, Arie-Jan Plug, Rob van Leeuwen, Thomas Pasterkamp en Dirk Burggraaf. - April 5th. Before we drop anchor at night at Penzance / St. Michael's Mount, Dirk Burggraaf, Thomas Pasterkamp and the crew mount the calibration rods on the foredeck. Then they have their picture taken. From left to right: Huig van Beelen, Frank van Rossum, Gijs Duin, Albert de Boer, Huig de Vreugd, Jack Kraak, Louwe Post, Arie-Jan Plug, Rob van Leeuwen, Thomas Pasterkamp en Dirk Burggraaf.Normaal gesproken wordt de apparatuur voor de uitvoering van de survey gecalibreerd. Je kunt dan van te voren de gevoeligheid van de het echolood corrigeren en tegelijkertijd alle instellingen nalopen. Een belangrijk voordeel van calibratie voorafgaand aan de survey, is dat er eventuele problemen met de soft- en hardware aan het licht komen en verholpen kunnen worden. Zoals eerder vermeld in de eerste aflevering van deze blog, heeft Rijkswaterstaat ons op het laatste moment een verplichte onderbreking opgelegd, waardoor we gedwongen werden om meteen de transecten te beginnen. Daarom voeren we de calibratie nu achteraf uit. Dit betekent dat we de gegevens aan de hand van de calibratiegegevens achteraf moeten bijstellen.

Normally, the equipment is calibrated before the survey. You can then correct the sensitivity of the echosounder in advance and check all settings at the same time. An important advantage of calibration prior to the survey is that any problems with the software and hardware can be identified and resolved. As mentioned earlier in the first episode of this blog, Rijkswaterstaat imposed a mandatory interruption at the last minute, forcing us to start the transects right away. That is why we now carry out the calibration afterwards. This means that we have to adjust the survey data afterwards based on the calibration data.

Blik op St. Michaels Mount. In de voorgrond de twee stuurboord calibratiehengels. - View of St. Michaels Mount. In the foreground the two starboard calibration rods.
St. Michaels MountSerdar en Bram in de meetkamer tijdens de calibratie. - Serdar and Bram in the situation room during the calibration.Voor de calibratie wordt een metalen bol onder de transducers gehangen en door de hele geluidsbundel bewogen. Dit gebeurt met behulp van vier hengels met katrollen die aan de reling van het schip worden bevestigd, twee aan stuurboord en twee aan bakboord. We hebben zes splitbeam transducers (18, 38, 70, 120, 200 en 333 kHz) en een multibeam (Simrad ME70) die uit 21 single beam transducers bestaat. Deze transducers zijn gemonteerd in de drop keel van de Tridens. Elke afzonderlijke transducer kan ook nog met verschillende instellingen worden gecalibreerd, bijvoorbeeld met verschillende pulslengtes. Een calibratie-sessie waarbij de bol onder een van de transducers wordt voortbewogen duurt ongeveer een half uur. Vervolgens worden de apparatuur bijgesteld en wordt deze calibratie sessie nog eens herhaald om te checken of deze bijstelling echt voldoet. Indien dit niet het geval is, wordt de procedure herhaald. Voor de calibratie van de verschillende frequenties gebruiken we verschillende verschillende metalen bollen, met verschillende legeringen en diameters. Tussen de calibraties van de verschillende frequenties moet dus ook nog af en toe een bol vervangen worden. In de nacht kan niet gecalibreerd worden omdat er dan kleine visjes hoger in de waterkolom gaan zwemmen en nieuwsgiering op de bol af komen. Je kunt wel uitrekenen dat we wel een paar dagen bezig kunnen zijn, maar we moeten morgen (woensdag 7 april) om 13:00 UTC vertrekken om op tijd in Scheveningen aan te komen.

For calibration, a metal sphere is hung under the transducers and moved throughout the sound beam. This is done using four rods with pulleys that are attached to the ship's railing, two on the starboard side and two on the port side. We have six split beam transducers (18, 38, 70, 120, 200 and 333 kHz) and a multibeam (Simrad ME70) consisting of 21 single beam transducers. These transducers are mounted in the drop keel of the Tridens. Each individual transducer can also be calibrated with different settings, for example with different pulse lengths. A calibration session in which the sphere is moved under one of the transducers takes about half an hour. Subsequently, the equipment is adjusted and this calibration session is repeated again to check whether this adjustment is really satisfactory. If not, the procedure is repeated. For the calibration of the different frequencies we use different different metal spheres, with different alloys and diameters. It is therefore also necessary to replace a sphere every now and then between the calibrations of the different frequencies. It is not possible to calibrate at night because then small fish will swim higher in the water column and will be drawn to the sphere by curiosity. You can calculate that we could be busy for a few days easily, but we have to leave tomorrow (Wednesday, April 7) at 13:00 UTC to arrive in Scheveningen on time.

Schematische weergave van de calibratieopstelling, gezien vanaf de zijkant van het schip. - Schematic representation of the calibration setup, seen from the side of the ship.Schematische weergave van de calibratieopstelling, gezien vanaf de achterkant van het schip. - Schematic representation of the calibration setup, seen from rear end of the ship.Er is een frequentie die essentieel is voor de uitvoering van het onderzoek en dat is de 38 kHz. Deze frequentie wordt gebruikt voor het uitrekenen van de hoeveelheid blauwe wijting. We beginnen dus met die frequentie met de exact dezelfde instellingen die zijn gebruikt tijdens het onderzoek, Daarna worden de overige frequenties een voor een gecalibreerd.

There is a frequency that is essential to the conduct of the study and that is 38 kHz. This frequency is used to calculate the amount of blue whiting. So we start with that frequency with the exact same settings that were used during the study, then the other frequencies are calibrated one by one.

Specificaties van de calibratie-bollen voor de verschillende frequenties. - Specifications of the calibration spheres for the different frequencies.

Thomas Pasterkamp vangt drie makrelen in een keer tijdens de lunch break. - Thomas Pasterkamp catches three mackerels in one go during lunch break.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten