donderdag 1 april 2021

Een betere krill-vanger dan het Miknet - A better krill catcher than the Mik net

Op 31 maart vorderen we heel moeizaam tegen de harde wind in westelijke richting. Nadat we 60 mijl geen blauwe wijting hebben gezien op het 56.04N transect, mogen we er van uitgaan dat er westelijk geen blauwe wijting zit en kunnen afsteken naar het volgende transect. Dat komt goed uit, want als gevolg van het slechte weer komen we in tijdnood. Om 9:47 UTC draaien we op 56.03N-14.22W naar het noorden. Helaas draait de wind ook van west naar Noord, waardoor we ook op dit stuk weer moeizaam vorderen. Op dit intertransect zien we bovenop Rockall Bank op een diepte van 190m een dunne rood-groene laag stijf op de bodem. Nadat we om 17:27 UTC op 56.39.20N-14.25.53W naar het oosten draaien op het nieuwe transect, gaan we vissen op die laag. We hebben geen idee wat het is bij het uitzetten van het net. Is het horsmakreel? Of blauwe wijting? Toch geen makreel?

On March 31, we struggle to make progress against the strong wind in a westerly direction. After we have not seen blue whiting on the 56.04N transect for 60 miles, we can assume that there is no blue whiting to the west and can move to the next transect. That is good, because as a result of the bad weather we are running out of time. At 9:47 UTC we turn north at 56.03N-14.22W. Unfortunately, the wind also turns from west to north, making it difficult for us to make progress again. On this intertransect we see a thin red-green layer stiff on the bottom on top of Rockall Bank at a depth of 190m. After turning east on the new transect at 17:27 UTC at 56.39.20N-14.25.53W, we start fishing for that layer. We have no idea what it is when setting the net. Is it horse mackerel? Or blue whiting? Not mackerel after all?

Trek 11, 31 maart 2021, 56.39.32N-14.21.11W, 365kg grauwe poon (Eutriglia gurnardi). - Haul 11, 31 March 2021, 56.39.32N-14.21.11W, 365kg grey gurnard (Eutriglia gurnadi).


Tijdens trek 11 neemt de wind flink toe van 6 naar 8-9 beaufort. Bij het halen waait het net over een kaapstaander aan dek, waardoor het net scheurt. Het net wordt met het beschadigde deel gewoon op de nettenrol gewonden. De vangst is... grauwe poon (Eutrigla gurnardus). Dat had niemand aan boord verwacht. De vangst is schoon, dat wil zeggen er zit werkelijk niets anders in dan grauwe poon. De poon wordt doorgemeten. Enkele exemplaren worden opengesneden. De magen zitten vol met noordelijke krill (Meganyctiphanes norvegica) van ongeveer 3 tot 4 cm. Krill van die afmetingen hebben we nog niet aangetroffen in de Miknetvangsten. Grauwe poon is een betere krill-vanger dan het Miknet!

During haul 11 the wind increases considerably from 6 to 8-9 Beaufort. During the retrieval, the net blows over a capstan on deck, causing the net to tear. The net is simply wound onto the net roll with the damaged part. The catch is ... grey gurnard (Eutrigla gurnardus). Nobody expected that on board. The catch is clean, that is to say there is really nothing else in it than grey gurnard. The gurnard is measured. Some specimens are cut open. The stomachs are full of northern krill (Meganyctiphanes norvegica) measuring about 3 cm. We have not yet encountered krill of that size in the Miknet catches. Hence, grey gurnard is a better krill catcher than the Miknet!

Onmiddelijk na trek 11, ondanks de harde wind, rolt de bemanning het net af tot het gescheurde deel om het te repareren. - Immediately after haul 11, despite the seastate, the crews unrolls the trawl net until the damaged part and start mending the teared section.
De vangst van trek 11 bestaat geheel uit grauwe poon. - The catch of haul 11 consists entirely from grey gurnard.

Grauwe poon (Eutrigla gurnardus). - Grey gurnard (Eutrigla gurnardus).

De maaginhoud van drie grauwe ponen: noordelijke krill (Meganyctiphanes norvegica). - The stomach contents of three grey gurnards: northern krill (Meganyctiphanes norvegica). 

Aan de grootte en structuur van de hommen en kuiten is te zien dat de grauwe ponen op het punt staan om te paaien. - The size and structure of the gonads show that the grey gurnards are about to spawn.

We hebben met de wind meegevist en na het halen, is de wind zo in kracht te genomen dat het ons twee uur kost om terug te komen op de plek waar we het transect weer kunnen oppikken. Doordat de wind inmiddels is gedraaid naar ONO, moeten we op deze raai weer tegen de wind in surveyen.

We fished with the wind and after ahuling, the wind has become so strong that it takes us two hours to get back to where we can pick up the transect again. Because the wind has now turned to ENE, we have to survey against the wind again.Geen opmerkingen:

Een reactie posten